15 ธันวาคม 2554

ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ


ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมวิชาการ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  โดยมีประชาชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคอีสาน  จากข้อมูลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 รูปแบบ คือ 1.ภัยแล้ง มักเกิดขึ้นซ้ำซากในบริเวณทิศตะวันตกและตอนกลางของภาค 2.ภาวะอุทกภัย บริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำโขงอีสาน แม่น้ำชี และแม่น้ำมูลรวมทั้งลำน้ำสาขา และจุดที่ลำน้ำสาขาไหลมาสมทบกับลุ่มน้ำสายหลัก   3.ภัยพิบัติที่เกิดจากไฟไหม้ป่า

ทั้ง 3 ภัยพิบัตินี้ ได้สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนทุกภาคส่วนจึงต้อวร่วมกันแก้ไขหรือหาแนวทางป้องกันในอนาคต  โดยผนวกองค์ความรู้ระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน มาบูร ณาการกัน  เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้บรรเทาความเดือดร้อน จากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น