02 ธันวาคม 2554

ประชุมสัมมนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับศาสนา

การประชุมสัมมนา เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับศาสนา ภายใต้โครงการพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริตส์และศาสนาซิกข์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นางเกศนี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ และพิธีเปิดสัมมนา ซึ่งกล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ร่วมสืบทอดศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิต

ในการสัมมนามีผู้นำศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศริตส์และอิสลาม มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น