01 ธันวาคม 2554

วันเอดส์โลก ประจำปี 2554

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภาคีด้านเอดส์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ที่โรงเรียนเทคโนโยลีภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ และการเจ็บป่วยจาก โรคเอดส์ สร้างเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ อีก ทั้งส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยได้รับเกียรตินายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และสำหรับคำขวัญวันเอดส์โลก ประจำปี 2554 คือ Getting to zero เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก

บรรยากาศภายในเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการจัดนิทรรศการงาน การแสดงบนเวทีของโรงเรียนต่างๆ การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมแซววาที สุขภาพทางเพศกับคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและกิจกรรมอีกมากมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ปัญหาเอดส์ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น จากการเฝ้าระวังโรคเอดส์ในจังหวัด ได้รับรายงานจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,546 ราย ส่วนใหญ่พบในเพศชาย ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา อาชีพเกษตรกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น