15 ธันวาคม 2554

ใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการเยาวชนคิดดี ทำดี 84”


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2554  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่เยาวชน ตัวแทน แต่ละทีมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในโครงการเยาวชนคิดดี ทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว มีขึ้นที่ ห้องประชุมของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
            
ซึ่งมอบใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ­บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง  และน้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นโครงการของเยาวชน  ตามศักยภาพและความพร้อม ให้เกิดเป็นโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  และส่งเสริมให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ในหมู่เยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฝึกการทำงานเป็นทีม ให้กับเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการได้รู้รักสามัคคี

ทั้งนี้สำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  ได้กำหนดการนำเสนอโครงการของเยาวชน  โดยเยาวชนสามารถนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ไม่จำกัดแนวคิด แต่ต้องสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของโครงการกับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย­ู่หัวได้ โดยยกตัวอย่างแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น