15 ธันวาคม 2554

อบรมการเรียนรู้ 1 ร.ร. 1 ไร่ 1 แสน


หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาหารปลอดภัยมุ่งสู่สุขภาวะดีวิถีพอเพียง  ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาหารปลอดภัยมุ่งสู่สุขภาวะดีวิถีพอเพียง  มีขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย   โดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น   ในการให้ความรู้ส่งโรงเรียนก่อนการจัดตั้งศูนย์การ   เรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน  ซึ่งมีนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

ในการอบรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายอดิศร  พวงชมพู มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  มีการบรรยายที่มา แนวคิด หลักการเตรียมแปลงนา 1 ไร่ให้ได้เงิน 1 แสน  และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาหารปลอดภัยมุ่งสู่สุขภาวะดีวิถีพอเพียง  การให้ความรู้เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 

โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท เป็นโครงการที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น