21 ธันวาคม 2554

หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำชี


การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี  มีขึ้นที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น  เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชี  หารือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี  และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการลุ่มน้ำชีรับทราบ

โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เดินทางมาประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี  เพื่อรับทราบและหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชี  ได้เห็นชอบให้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น  โดยให้นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ปฏิบัติภารกิจแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ติดราชการ  และได้กล่าวขอบคุณนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  ที่ได้เดินทางมามอบนโยบายเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวง

โดนมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการท่องเที่ยว  และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ลุ่มแม่นน้ำชี  7 จังหวัด  ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดและยโสธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น