14 ธันวาคม 2554

มอบเงินกู้ยืมผู้สูงอายุ


ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการมอบเงินกู้ยืมทุนผู้สูงอายุ    โดยได้ดำเนินการรับคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  ประเภทรายบุคคล  วงเงินไม่เกินรายละ 30,000 บาท  ส่งชำระคืนเป็นรายงวด  ภายใน 3 ปี  โดยไม่มีดอกเบี้ย   ซึ่งพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ  ประเภทรายบุคคลให้ผู้ยื่นคำร้อง ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ  ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พระยืน อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.พล อ.น้ำพอง อ.ซำสูง อ.ภูเวียง และ อ.เขาสวนกวาง  รวมจำนวน 62 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,451,000 บาท  แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ การเกษตร 33 ราย และกลุ่มค้าขายและบริการ จำนวน 29 ราย โดยมีนางอุษา  หงส์กาญจนา  พัฒนาสังคม  เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  คือมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 11  ของจำนวนประชากร  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด้านผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีการคุมครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  ประกอบกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  กำหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง การพัฒนาทางการศึกษา ทางสังคมและการส่งเสริมอาชีพ  การที่ผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพสามารถแระกอบอาชีพได้  จึงเป็นการเพิ่มรายได้  ขยายโอกาส  เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและครอบครัวในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น