21 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคม Social Network

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคม Social Network  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ให้ผู้บริหารสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และสามารถเข้าถึงประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

ผู้เข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายจากวิทยากรจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ อาทิ การใช้งานการรับและส่งอีเมล์  การสมัครและวิธีใช้เฟตบุ๊ค  การบำรุงรักษาเครื่องสมาร์ทโฟน  วิธีการใช้งานในการสืบค้นข้อมูล การใช้งานจดบันทึกงานต่างๆ  การใช้งานตารางนัดหมาย  เป็นต้น

 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเฟตบุ๊คหรือ ทวิตเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานขององค์กรต่างๆมากขึ้น  ซึ่งถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว  ก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น