08 กุมภาพันธ์ 2554

ทานข้าว เล่าเรื่อง

ค่ำวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องมงกุฎทอง โรงแรมโฆษะ นายสมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น            

 บรรยากาศของการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ "ทานข้าว เล่าเรื่อง"  ในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเป็นกันเอง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้สรุป และเห็นด้วยกับการตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ทุกฝ่ายจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ให้ทำต่อเนื่องอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการ ฯ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นความร่วมมือของทุกหน่วยงานจะเป็นแรงผลักดันให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรต้องเริ่มต้นที่จุดเล็กๆก่อนคือ ที่ครอบครัว ชุมชน ให้มีการดูแลตนเองพึ่งตนเอง โดยมีแกนนำ อสม. อพปร. ในชุมชน ให้มีบทบาทสำคัญมาก มีการเข้มงวดตรวจ  และตั้งกฎของชุมชน จัดการกับประชาชนที่กระทำผิดอย่างจริงจัง และมีการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น