01 กุมภาพันธ์ 2554

ประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา


คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ   เข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย  ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 12   จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 27 แห่ง ที่ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน   และยังเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการให้กว้างขวางและยังเป็นการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนรู้  ที่จะเป็นแนวทางในการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

กิจกรรมภายในงาน  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษา  และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์และนักวิชาการ  ซึ่งมีผู้สมัครเข้ามานำเสนอผลงานการวิจัยกว่า 200 เรื่อง  จาก 30 สถาบัน

 

นอกจากนั้น   ศ.เกียรติคุณ  ดร.สุมนต์ สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้  ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 3 คน  ได้แก่ 1.นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   2. รศ.ดร. จินตนา  ตั้งวรพงศ์ชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  3. ดร.สถาพร  มงคลสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเพชรรัตน์ จำกัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น