23 กุมภาพันธ์ 2554

สัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาความร่วมมืออันดี ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ พันธมิตร หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อมวลชน ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนสูงสุดครอบคลุมทุกพื้นที่  กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างแพร่หลายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย  และสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 40 คน

 

นายชาติชาย ชาธรรมมา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ กล่าวว่า  การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ เครือข่ายการประชาสันพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การเขียนข่าวและช่องทางการประชาสัมพันธ์ การจัดทำประวัติเครือข่าย การกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญที่ควรประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ เพื่อให้เครือข่ายได้นำข้อมูลข่าวสารของรัฐไปขยายผลการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น