09 กุมภาพันธ์ 2554

ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2554


นี้คือภาพการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำเดือน ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อฝึกทบทวนแผนผจญเพลิง เพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้แก่บุคลากร ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

 

นายธีระศักดิ์ ได้กล่าวว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้เทศบาลนครขอนแก่น ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยการระงับเหตุที่เกิดขึ้นให้สงบลงโดยเร็ว พร้อมทั้งต้องให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเร่งด่วน เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ทั้งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ล้วนเป็นภัยที่ได้นำมาซึ่งความสุญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจและสังคมประเทศโดยรวม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

       

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำโครงการและกำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ประจำปี 2554 เพื่อใหจ้าหน้าที่หน่วยเผชิญเหตุ สมาชิก อปพร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการฝึกทบทวนแผนผจญเพลิง ทดสอบตรวจเช็ดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตลอดจนการฝึกเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้แก่บุคลากร จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น