02 กุมภาพันธ์ 2554

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มอบรากฟันเทียมพระราชทาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช  ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และประธานกรรมการมูลนิธินวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมป์  ผู้แทนมอบรากฟันเทียมพระราชทานให้แก่  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการฝึกอบรมหลักสูตรการใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน  ที่ห้องประชุมนิธิภาวี  ศรีสุข  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน 999 ชุด  จัดโดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยมูลนิธิทันตกรรมในพระบรมราชูปถัมป์  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำรากฟันเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  จำนวน  999  ชุด  เพื่อไปดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และด้อยโอกาส  ให้มีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งรากฟันเทียมที่พระราชทานในครั้งนี้เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่  เพื่อให้ดำเนินการงานสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย  ประกอบกับ  เพื่อให้การบริการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรการใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน    โดยมีคณะผู้บริหารทันตแพทย์  และนักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น