17 กุมภาพันธ์ 2554

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ตัวแทนนักเรียนจากหลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  โดยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานจุดธูปเทียน

กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียน  มีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน มีความอดทน  มีความประพฤติดีและเป็นคนดีของสังคม

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะในครั้งนี้  กำหนดให้มีการประกวดเป็นทีม ทีมละ 5 คน  และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา  มีสถานศึกษาส่งเข้าประกวด  17 ทีม  ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาส่งเข้าประกวด  19 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 36 ทีม  ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น