07 กุมภาพันธ์ 2554

นักเรียนชั้นมัธยมในขอนแก่นเข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงแก่นนคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงแก่นนคร  ที่ริมบึงแก่นนคร  ซึ่งจัดโดย  ชุมนุมนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงแก่นนคร  แก่เยาวชนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมในรูปแบบของค่ายเยาวชน  เป็นการปลูกฝังความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบึงแก่นนครให้แก่เยาวชน โดยมีนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด 

 งานนี้ น้องๆ ที่มาร่วมค่าย ได้ฟังประวัติความเป็นมาของบึงแก่นนคร  จากปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนแยกย้ายเข้าฐานปฏิบัติการ 7 ฐาน  ได้แก่ ฐานที่1 การจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น  โดยมีวิทยากรพาน้องๆ ตรวจวัดความสะอาดของน้ำจากบึงแก่นนคร   // ฐานที่ 2 การพัฒนาสวนสาธารณะบึงแก่นนคร  ฐานนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ  การแยกขยะ และปริมาณขยะในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น //  ฐานที่3  การตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย  ซึ่งน้องๆ ได้มีโอกาสทดลองเครื่องตรวจวัดพีเอช  หาความโปร่งใสในน้ำและออกซิเจนละลาย  จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  // ฐานที่4 ปรากฏการณ์สาหร่ายเขียว  โดยชุมนุมนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  นำกล้องจุลทัศน์มาให้ชาวค่ายได้ส่องดูสาหร่ายเขียว   // ฐานที่ 5  คลายเครียดกับเกมส์ประชันความรู้  จากบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)  // ฐานที่ 6 การทำแผนที่แหล่งกำเนิดมลพิษ โดยบริษัทฟินิคซ  พัลซ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน)  และฐานที่7 การอนุรักษ์ทรัพยากร ตามรอยเท้าพ่อ โดยบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด    กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงแก่นนคร  นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น