08 กุมภาพันธ์ 2554

รัฐมอบเงินทุนให้เกษตรกรที่ปลูกสวนยาง

หลังจากรัฐบาลมีมติให้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่ว่างเปล่า ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แสนไร่  ทีมข่าวโฮมทีวีจึงได้ติดตามประเด็นข่าวนี้ โดยได้สอบถามพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ และนายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ที่ห้องทำงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าถึงโครงการนี้ว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10,500 ไร่ โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรในจังหวัดที่มีความต้องการปลูกสวนยางพาราในวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2554

 ซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้มีมติในการจัดสรรเงินสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกยางพารา โดยส่วนราชการส่วนกลางของจังหวัดจะกำหนดโควต้าจำนวนไร่ยางพาราในการจัดสรรเงินสนับสนุนแต่ละอำเภอ และมอบหมายให้แต่ละอำเภอจัดการรับสมัครเกษตรกรที่ยื่นความจำนงในพื้นที่อำเภอของตน  โดยการแจกบัตรคิว และตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดไว้ คือ  เป็นเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่มีที่ดินตั้งแต่ 2 ไร่- 15ไร่ และเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยปลูกยางพารามาก่อน เพื่อให้ทั่วถึงแก่เกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นและให้เป็นธรรมที่สุด

 โดยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกยางพารากำลังที่นิยมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันอำเภอกระนวนเป็นอำเภอที่ปลูกยางมากที่สุดในจังหวัด  โดยรัฐบาลพยายามส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะยางพาราให้กำไรสูงกว่าพืชเศรษฐกิจตัวอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น