07 กุมภาพันธ์ 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  ที่ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา  ได้แก่   1 . พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 2.พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระเสเงินสด  ปี2553  3.พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2554  เป็นต้น

 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  ได้เสนอเอกสารการเงินการบัญชี  พร้อมจัดทำงบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระเสเงินสดของสหกรณ์ฯ   ให้ผู้สอบบัญชีและรับรองงบประมาณต่างๆ  ประจำปี2553   ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองงบประมาณดังกล่าว  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้นัดผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น