02 กุมภาพันธ์ 2554

ประชุมเปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ผนึกพลังลดโลกร้อน เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา มหามงคล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครบ7รอบ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  จังหวัดขอนแก่นโดยคณะทำงานดำเนินการตามปฏิญญาขอนแก่น  ว่าด้วยการลดและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน  ได้มีมติในคราวการประชุมคณะทำงานฯ  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  ให้มีมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดโลกร้อนของจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นต้นแบบลดโลกร้อนของภูมิภาค

ที่ประชุมได้หารือ  แนวทางการจัดงานในวันที่  24 กุมภาพันธ์ โดยเรียนเชิญนายสุวิทย์ คุณกิตติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ   นอกจากนี้  ภานในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทำความดีเพื่อแผ่นดิน  และการเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนขอนแก่นทศรรษหน้าสู่เมืองต้นแบบลดโลกร้อน  โดยเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,  ดร.ธงชัย  โรจนกนันท์  กรมโยธาธิการและผังเมือง,นายพีรพล พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  //  ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้า สีเขียวและสะอาด สู่การปฏิบัติ  แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1 กลุ่มพลังงานและขนส่ง  2.กลุ่มพื้นที่สีเขียว เกษตรกรรมและการใช้ที่ดิน  3.กลุ่มของเสียและอุตสาหกรรม  ก่อนนำเสนอผลการหารือรายภาคส่วน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น