02 กุมภาพันธ์ 2554

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.เกียรติคุณ  ดร.สุมนต์ สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบสัญลักษณ์รูปพระธาตุพนม  ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คนที่ 10  ที่สำนักงานอธิการบดี  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข. คนที่ 10 โดยที่ประชุมสภาฯ เห็นว่าจากวิสัยทัศน์  ที่ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   นำเสนอนั้นสามารถตอบโจทย์ของสภาฯ ได้สมบูรณ์    สะท้อนให้เห็นแนวทางที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย   อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก  ประกอบกับคุณสมบัติสามารถเป็นผู้นำที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี มีธรรมมาภิบาล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10  ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก ว่า จะสานต่อนโยบายของอธิการบดีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของการแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่จะเน้นการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  และการเปิดหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  /   ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์   รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นต้น

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น