03 กุมภาพันธ์ 2554

ก.ช.ภ.จ.อนุมัติเงินช่วยเหลืออุทกภัยขก.


คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิบัติจังหวัด หรือก.ช.ภ.จ. ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกลางจากรัฐบาล เพื่อเยียวยาสถานที่ในขอนแก่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด  โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม

 

ในการพิจารณาอนุมัติงบกลางครั้งนี้ มีสถานที่ราชการที่ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากส่วนกลางคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,2 และ3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น  และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

 

โดยเบื้องต้นที่ประชุมมีมติรับรองหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ เนื่องจากการอนุมัติต้องเห็นชอบจากส่วนกลางด้วย

 

ซึ่งหลักการพิจารณาอนุมัติจากส่วนกลาง ประกอบด้วย การพิจารณาจากหลักฐานภาพถ่ายสถานที่จริงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และเอกสารการตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ว่าสถานที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2554 จริงหรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น