26 มกราคม 2554

ประชุมสมัชชาสตรีภาคอีสาน


ผู้แทนสมัชชาสตรีภาคตะวันออกเฉียง  ร่วมประชุมสมัชชาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่โรงแรมพูลแมน  ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น    มีเวทีเสวนา หัวข้อ สถานการณ์สตรีในประเทศไทย  โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและนักการเมืองท้องถิ่นสตรี  การระดมความคิดเห็นและการประมวลข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับจังหวัด  เพื่อเป็นข้อเสนอสมัชชาระดับภาค  การระดมความคิดเห็น  หัวข้อ ก้าวต่อไปของการพัฒนาสตรี  และการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับภาคสู่การปฏิบัติ

 

การประชุมสมัชชาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ระหว่างวันที่  25 27 มกราคม 2554  จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสตรี  การจัดสมัชชาสตรีระดับภาคเป็นการระดมความคิดเห็นจากจังหวัด  เพื่อสรุปประมวลเป็นข้อเสนอในระดับภาค  นำเข้าสู่การประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ  ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2554

 

โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีปี 2553 ให้ต่อเนื่อง  โดยการร่วมกันกำหนดแนวทาง  การยกระดับข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับชาติปี 2553  ไปสู่การปฏิบัติใน 5 ประเด็น  คือ 1 การมีส่วนร่วมของผู้หญิงด้านการเมืองและการบริหาร  2.การปรับเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ระหว่างหญิงในครอบครัวชุมชนและสังคม  3.กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับสื่อ  4. เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  และ5. ประเด็นเพิ่มเติมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น