28 มกราคม 2554

เปิดศูนย์ประสานงานและฝึกการอบรมช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น


นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดป้ายศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด โดยการช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์ประสานงานแห่งนี้  จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ได้รับบริการตรวจสุขภาพตา และประเมินความสามารถในการมองเห็น และเข้าสู่การฟื้นฟูได้อย่างมีระบบ

 

พร้อมให้ผู้พิการทางการมองเห็นที่จำเป็นต้องได้รับการบริการ ได้รับอุปกรณ์ไม้เท้า ควบคู่กับบริการที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวันและยังเกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยรับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว อย่างมีประสิทธิภาพ และจะขยายเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น