20 มกราคม 2554

ประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. – มอ. ครั้งที่2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หรือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.  ครั้งที่ 2    เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่   เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    เป็นการแลกเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองวิทยาลัย  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน  ที่ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 กิจกรรมภายในงาน  มีการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและความคืบหน้าของกิจกรรมที่ผ่านมา  และการเล่าประสบการณ์บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยอธิการบดีทั้ง 2 สถาบัน

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทั้งสองสถาบันที่จะเกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันที่มีความเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  ภายใต้แนวทางของการสร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือ  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 22 มกราคม 2554 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น