13 มกราคม 2554

อบรมช่างชุมชน รุ่นที่ 3

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกซ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนเท็ก(Nectec)  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น    จัดฝึกอบรมช่างชุมชนผลิต ติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 3    ภายใต้โครงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   ที่ห้องประชุมอาคารอิเล็กทรอนิคซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก  ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการสร้างแนวคิดว่า  บ้านเมืองที่น่าอยู่    บ้านเมืองที่เจริญ  ต้องเกิดจากการดูแลกันเองในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการให้และรับอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างเสมอภาค  // นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร  เลขานุการนายกเทศมนตรี  กล่าวว่า  อุปกรณ์ดังกล่าว  จะเร่งผลิต เพื่อจะไปนำไปติดตั้งให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้เพื่ออำนวยการความสะดวกในชีวิตประจำวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นอีกหน่วยงานที่จัดสรรบุคลากร อาทิ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  และนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกซ์และคอมพิวเตอร์  ที่จะลงพื้นที่ไปช่วยติดต่ออุปกรณ์ชุดเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ  นอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้นำคงวามรู้สาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้  ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอีกด้วย    // สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ  สามารถช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน  ประกอบด้วย  3 อุปกรณ์ด้วยกัน  คือ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ  , เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นอินฟราเรด และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน

หากผู้พิการและผู้สูงอายุ  ที่มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุชิ้นนี้  จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถช่วยตนเองได้  โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น