06 มกราคม 2554

มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

นางอุษา  หงส์กาญจนกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ   ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น  ที่ดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ   ที่ห้องเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น    โดยมีนายอนุกุล  ตังคณานุกุลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี    ซึ่งเงินกองทุนผู้สูงอายุ   ประเภทกู้ยืมรายบุคคล  วงเงินไม่เกิน 30,000ปี  ผู้กู้ยืมจะต้องส่งชำระคืนเป็นรายงวด  ภายใน 3 ปี  โดยไม่มีดอกเบี้ย  จำนวน 37  ราย

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  และคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ  มีมติในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  ให้ผู้ยื่นคำร้องจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  37  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 922,900  บาท  โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพการเกษตร  จำนวน 13 ราย ค้าขายและงานบริการจำนวน 24 ราย

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด้านผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546  กำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองการพัฒนาทางการศึกษาทางสังคมและการส่งเสริมอาชีพ  การที่ผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพได้  จึงเป็นการเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับผู้สูงอายุ  ซึ่งเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและครอบครัว  ในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น