18 มกราคม 2554

แผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน ป้องกันยาเสพติด


ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง กำหนดให้มีปฏิบัติการ  ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 โดยมีเป้าหมายในการลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวมทั่วประเทศ และพื้นที่เป้าหมายสำคัญ  มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนโดยปกติ   

      

สำนักงาน ปปส. ภาค 4  จึงได้กำหนดเป้าหมายปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 175 อำเภอ เน้นหนัก ทั่วประเทศและในพื้นที่ภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน มีเป้าหมายจำนวน 21 อำเภอ ใน 10 จังหวัด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการดำเนินงานปราบปรามในอำเภอเน้นหนัก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และบูรนาการแผนงาน ทั้งด้านการปราบปรามและบำบัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

      

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายปฏิบัติการใน 3 มาตรการสำคัญ และการส่งเสริมเพิ่ม บทบาทกลไกภาคประชาสังคม  โดยมีกรอบความคิดในการปฏิบัติด้วยการบูรณาการ 5 รั้วลงสู่พื้นที่ ตลอดถึงพัฒนาประสิทธิภาพมาตรการต่างๆ แต่ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา  คือ การค้นหาและกำหนดจุดที่เป้นปัญหาสำคัญ ทั้งค้นหาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามากและค้าหาบุคคลผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ เป็นเป้าหมายดำเนินการเร่งด่วน เร่งปฏิบัติการลดปัญหาการค้ายาเสพติด ลดปัญหาผู้ใช้ยา ลดปัจจัยเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น