12 มกราคม 2554

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น กว่า 250 แห่ง

 

เนื่องจากปัญหาการระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการยังเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้ จึงได้จัดทำโรงเรียนสีขาวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานมีความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบการและได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่ครอบครัวของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ลดจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ใช้ยาเสพติดให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

โครงการโรงงานสีขาว เป็นโครงการโรงงานปลอดยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั่งแต่ 1 คนขึ้นไป และมีเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอยู่ 8 ข้อด้วยกันประกอบไปด้วย มีนโยบาย มีป้ายประกาศ มีคณะทำงานรับผิดชอบ มีการให้ความรู้พนักงาน มีกิจกรรมรณรงค์ มีการตรวจสุขภาพ ไม่พบกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด มีกระบวนการตรวจสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น