25 มกราคม 2554

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ปี 2554

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554

ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

(เรียงตามลำดับคะแนน)

 

รายชื่อผู้ลงสมัครกรรมการ   

คะแนน

    19.         นายธีระศักดิ์    ฑีฆายุพันธุ์        

226

    10.         นางโฉมสุดา   วโนทยาโรจน์  

220

    11.         นายชาติชาย   โฆษะวิสุทธิ์        

212

    26.         นางปราณี    ธีรภานุ                    

210

    22.         นางนฤมล    ลีสิริกุล                   

204

    25.         นายปกรณ์   ลีศิริกุล                  

202

      2.         นายกมลพงศ์   สงวนตระกูล          

200

      3.         นายกังวาน   เหล่าวิโรจนกุล          

200

    37.         นายมารุต  อ้วนไตร                

199

      6.         นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  

197

    36.         นายเมธี    สุทัศน์ ณ อยุธยา       

195

    5.         นายกิตติศักดิ์  วรกิจไพบูลย์

194

    12.         นางชุติมา  สงวนตระกูล             

193

    14.         นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล        

193

    20.         นายธีระพงษ์   ชนะวงษ์            

193

    55.          นายสมอาจ  ธีรภานุ           

192

    34.         นางภาณิน   กิจจรรยา              

190

      7.         นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนกูล     

186

    24.         นายบุญทอง  เจนเวชประเสริฐ   

186

    64.          นายสมิง    ยิ้มศิริ                   

185

    13.         นายชัชวาลย์  เหล่าชื่นชมกุล      

183

    59.          นางสุรัสวดี   สฤษฏีชัยกุล       

183

    27.         นายปิยวัฒน์  เจนเวชประเสริฐ  

182

    32.         นายไพโรจน์   บุญเปลื้อง           

182

    29.         นายพงศธร   อุเทนพัฒนันท์       

181

    30.         นายพงษ์ศักดิ์  สฤษฏีชัยกุล       

181

      8.         นายจิรทีปต์  ลี้ตระกูล        

180

    43.          นางลัดดา    ปัทมดิลก              

180

    48.          นายวชิระ    ตราชู                

176

    17.        นางสาวชุดา    เกษตรพืชผล      

172

    23.         นายนิพนธ์  ธบุญญาธิพนธ์        

171

    58.         นายสัญชัย   ชินจตุรภัทร        

171

    60.         นายสุวิทย์    สืบสารคาม          

171

    40.         นางสาวเรไร   วงศ์วิเศษ          

168

    67.         นายอภิชา   กิตติสุวรรณ์         

168

    44.          นายวันชัย   กาญจนศิริ            

165

    47.          นายวุฒิไกร   สุวรรณวานิช     

165

    63.         นายสุรชัย   คชินทักษ            

164

    18.        นายดำรง  อินทรเสนา                

162

   69.         นายอนุวัตร   ติยาวัฒนาโรจน์  

161

    71.          นายอาทร    กันตวธีระ         

159

    31.         นายไพโรจน์   สุวรรณจันทร์ดี  

57

    35.         นายเมธา   ศิริประยูรศักดิ์           

52

      4.         นายกัมพล  ชุมพลบัญชร 

50

    15.        นายชาญ   นาประเสริฐกุล        

50

    65.         นางสมิหลา   หยกอุบล         

50

    21.         นายธนากร   อนันตภัทรชัย        

38

    45.          นายวิเชียร  วิราธร                

37

    66.          นายอดิศักดิ์    ไพยศิริพงศ์    

35

    54.          นายสมยศ   ตรันเจริญ          

34

    9.         นางเจียมรัตน์   นรสาร          

33

    51.         นายสมบูรณ์  ดวงดีทวีทรัพย์   

33

    53.          นายสมพร  ดาวเชิญ                 

32

    56.          นายสมโภช  ก่อทรัพย์            

32

    1.         นายกมล  เตรียมเวชวุฒิไกร            

30

    33.         นายไพศาล    กายราช               

30

    38.         นางสาวมาณิตา  รัตนเกษมชัย 

29

    50.          นายสมเกียรติ  จารุพักตร์วิทยา  

29

   46.         นายวิเชียร   จารุรัชพันธ์         

28

    70.         นางอมรรัตน์  บรรยงค์สินธุ์    

28

    72.         นายเอกราช   ช่างเหลา          

28

    16.        นายชยพัทธ์   พัฒนธนทรัพย์         

27

    68.         นายอภิชาติ  วัฒนสุขชัย       

27

    42.          นายระวี     สุบิน                   

26

    52.         นายสมบูรณ์   สุขชัยบวร        

25

    57.          นายสมหวัง   อิ่มคำทุ่น          

25

    61.          นายเสรี    ถิรทัฬหกุล          

25

   39.        นายมานะ   อ้วนภักดี              

24

    41.         นางรุ้งฤดี    สิงหพันธุ์             

23

    28.         นายปราชญ์   เปรื่องศรี              

22

   62.        นายสมชัย   อัศวิเศษ             

20

    49.          นายศรัณย์    ลีฬหานาจ            

 

ลำดับที่ 1-41 (ตัวอักษรสีแดง)  ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ชุดใหม่

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น