07 มกราคม 2554

พิธีมอบประกาศนียบัตร ร.ร.เทคโนโลยีภูมิสิทธิ์

ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปี 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น  เข้ารับใบประกาศนียบัตร  จากนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ที่ห้องประชุมคอมเพล็ก  อาคารคอมเพล็กเคเท๊ก  โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร  จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา  ให้เกิดความภาคภูมิใจกับผู้สำเร็จการศึกษาและครอบครัว  และเพื่อให้เกิดความสมัครสมานกลมเกลียวระหว่างคณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2553  ทั้ง 2 คณะวิชา   แบ่งออกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน 150 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 140 คน  รวมทั้งสิ้น 290 คน  ประกอบด้วย  คณะช่างอุตสาหกรรม  คือ  สาขาช่างยนต์  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจ  คือ  สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น