14 มกราคม 2554

ประชุมระดมความคิดงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยนครพนม  จัดการประชุมระดมความคิดงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งในการระดมความคิดงานด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้    ได้ข้อสรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คือ   การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  เป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะควบคู่คุณธรรม   // ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2  คือ  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยด้านการเกษตร  ด้านอุตสาหกรรมและด้านบริการ  ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก  รวมทั้งเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน  นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว  //  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 คือ   การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนศักยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การฟื้นฟูดินและป่าไม้  การจัดการน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม //   ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4  คือ   การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลาการทางการวิจัย  มุ่งเน้นการพัฒนาและการนำความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย  และยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5  คือ   การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อนี้  จะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นแรงผลัดดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันเฉียงเหนือ  เพื่อเดินหน้ายกระดับสู่สากลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น