31 มกราคม 2554

ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย


เด็กๆ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนกัลยาณวัตร  กำลังช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง  เพื่อที่จะนำเสนอต่อเพื่อนๆและครู  ในค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554   มีขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น   เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา    ซึ่งกิจกรรมค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย  จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน  เพื่อให้เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ทั้งในด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง

 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงชั้นที่ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยมาพอสมควรแล้วในชั้นเรียน  ทั้งเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทย  การเขียนสะกดคำ  การออกเสียง  การแต่งปรโยค  วรรณคดีไทย  รวมถึงสุภาษิตสำนวนไทย   ซึ่งค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย  จัดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก  และจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการจัดค่ายในครั้งนี้

 

ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย  จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  รักและภูมิใจในภาษาไทย  สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น