13 มกราคม 2554

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ประชุมมีการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี2554  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   ที่ห้องเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

 โครงการขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนน้อมนำและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ  84 พรรษา

 โดยมีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครบทุกตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน  198 ตำบล จำนวน 198 หมู่บ้าน   ซึ่งจะมีพิธีประกาศระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554  ที่วัดสระแก้ว  บ้านคำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีที่แล้ว   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น  และทุกภาคส่วนร่วมพิธีลงนาม โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

 โครงการขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ปี 2554  จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่เดือนมกราคม2554  จนถึง เดือนกันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น