19 มกราคม 2554

โครงการสร้างประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  และร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ตามโครงการสร้างประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้    เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นอันจะนำไปสู่ความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  ที่ลานกิจกรรม  ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 โครงการสร้างประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการนำความรู้และผลงานวิจัย  จากโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม  มาขยายผลในเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรม เป็นการทดลองรูปแบบธุรกิจโลจีสติกสมัยใหม่ในการจัดส่ง  จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิคุณภาพพรีเมี่ยมจากสหกรณ์การเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ แก่ผู้บริโภคภายในและพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ท่านผู้ชมที่สนใจ  ใช้บริการ HOD โทรสั่งข้าวหอมมะลิแท้จากทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ที่หมายเลข 086-8631629 ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งข้าวหอมมะลิให้ถึงบ้าน ภายในเวลา 30 นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น