03 สิงหาคม 2554

เร่งแก้ไขจราจรติดขัดในตัวเมืองขก.

นายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เผยแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ในจังหวัดขอนแก่น โดยจะเร่งดำเนินการ 3 แนวทาง ซึ่งมีทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ง แนวทางแรกจะเน้นการแก้ไขในระยะสั้น โดยขนส่งจังหวัดขอนแก่นจะเสนอต่อคณะกรรกมกาควบคุมการขนส่งทางบให้มีการเพิ่มนายตรวจ และแนวทางที่สอง เน้นแก้ไขระยะสั้น ขนส่งจังหวัดขอนแก่นจะเรียกผู้ขับรถสองแถวมาอบรมถึงเรื่องวินัยการจราจร และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อแก้ไขปัญหารถติด

ส่วนแนวทางที่สาม เป็นการแก้ไขในระยะยาว คือ การย้ายรถโดยสารปรับอากาศในสถานีขนส่ง สายขอนแก่น-กรุงเทพฯ และสายยาวต่างจังหวัด ไปที่สถานีบ.ข.ส.3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น