09 สิงหาคม 2554

สมส.ประเมิน รร.แก่นนครฯ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมส.ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องมีการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทุก 5 ปี ต่อหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวถึงความมั่นใจ ว่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สมส. เพราะมั่นใจในศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับการเป็นเลิศทางวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น