15 สิงหาคม 2554

อบรมอาชีวอนามัย รุ่น8

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ทั่ว ประเทศ ร่วมอบรมการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อการรับรองคุณภาพ HA & HPH ครั้งที่ 8 โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์มีความเข้าใจในบทบาทและขอบเขตงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานของบุคลากรในสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น