18 พฤศจิกายน 2553

พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร ให้ครอบคลุมภารกิจ และยังพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

 

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษาในสังกัด 19 โรงเรียน และในฐานผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด เห็นความจำเป็นในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วมว่า สถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว แต่ถ้าหากสถานศึกษาใดต้องการความช่วยเหลืออื่นๆอีก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น