26 พฤศจิกายน 2553

พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา


วัฒนธรรมไทยที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั้น  งดงามและมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาไทยที่ชัดเจน  ทำให้เกิดปัญหาชาวต่างชาตินำมรดกภูมิปัญญาไทยไปดัดแปลงใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของตน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ที่ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสงขลา วิชัยขัทคะ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานการสัมมนา

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นเวทีแรกในประเทศไทย ที่รับฟังปัญหาการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมจากหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการแก้ไขฉบับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม


พระราชบัญญัติฉบับนี้  ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิการคิดค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในชุมชนต่างๆ  และจะช่วยแก้ปัญหาชาวต่างชาติ ที่ลักลอบนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไปใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของตน

ถึงแม้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่างเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่า มรดกภูมิปัญญาของไทย จะฟื้นฟูและได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ตราบใดที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น