14 ธันวาคม 2553

ภาคอีสานพบผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในประเทศไทย

บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกันระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่น ไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก  หลังจากพบว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่กว่า 10 ล้าน 9 แสนคน  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุด  จังหวัดขอนแก่นพบมากในประชากรชาย ร้อยละ 23.67  หรือประมาณ 4 แสน 3 หมื่นคน  เป็นอันดับ 4 ของภาครองจากจังหวัดอุดรธานี  เลย  มุกดาหาร  และเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทย

 การขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่  สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและน่าที่สุดในโลก  เป็นประเด็นที่ภาคีเครือข่าวจังหวัดขอนแก่น  ได้หยิบยกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในการประชุมระดมสมอง  เพื่อรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและพัฒนาให้เป็นที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  ที่ห้องประชุมมุ่งการดี  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีภาคีเครือข่ายในการร่วมวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ด้วยกัน 6 ด้าน ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย  ให้สถานที่แต่ละที่เป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง  2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ 3.รณรงค์ลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  4.การบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 5.การบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่  ในโรงพยาบาลในชุมชน ตำบล หรือสถานีอนามัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  และ 6.ประเมินผลการศึกษา  พร้อมทั้งบรรจุเนื้อหาความรู้ในเรื่องบุหรี่ในหลักสูตรการศึกษา  //  ซึ่งถ้าหากทุกคนในจังหวัดขอนแก่น  ร่วมมือรวมใจกันที่จะสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองปลอดบุหรี่  ภายใต้คำขวัญ พระธาตุขามแก่น เมืองหมอแคน ดินแดนปลอดบุหรี่   ก็จะทำให้จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น