14 ธันวาคม 2553

พิธีส่งมอบปฏิญญาชุมชน

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐภาคอีสานส่งมอบปฏิญญาชุมชน ให้นายนายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ภายในงานจากรากสู่ใบ ครั้งที่ 5 วิถีสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลานรูปพัด คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อรณรงค์และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน นิติธรรมและประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา    

จากการใช้นโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบัน  โดยขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาดังกล่าวอย่างเปิดเผยและจริงใจ  ทำให้เกิดความเหลื่อมลำในด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน  เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต  ที่อยู่อาศัย  ที่ทำกิน แหล่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความปลอดภัยในสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน  สิทธิในการจัดการฐานทรัพยากร  สิทธิในการกำหนดแผนพัฒนาของตนเอง  ปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาสู่ปัญญาสังคม  ความขัดแย้ง  ละเมิดสิทธิบุคคลและชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผลจากการกำหนดนโยบาย  บังคับใช้กฎระเบียบ  กฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม  อันเกิดจากการะทำของรัฐบาลและตัวแทนอันเป็นกลไกของรัฐบาล

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐภาคอีสาน ประกอบด้วย  เครือข่ายอนุรักษ์ป่าทามมูน(เขื่อนราษีไศล) / เครือข่ายฮักแม่มูนเมืองศรีษะเกษ (เขื่อนหัวนา) / เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน / เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(ชุมชนบ่อแก้ว) / เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่จังหวัดเลย / องค์กรหินล้ม จังหวัดสุรินทร์ / เครือข่ายเขื่อนปากมูน  ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชนและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชน  สิทธิชนและประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น