15 ธันวาคม 2553

พิธีประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดขอนแก่น   เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม   จำนวน  279 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,000 บาท  ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี   

 โดยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท  เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ จำนวน 10,746 ทุน      

 ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณนาวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม   ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม  อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มในการจดทะเบียน  ก่อตั้งเป็นมลูนิธิคุณพุ่ม  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548  เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น