07 ธันวาคม 2553

หอการค้า ดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 แสนบาท

นายดุสิต นนทะนาคร   ประธานกรรมการหอการค้าไทย   พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้า  ลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต  ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนา1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท    ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองแต้    ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น    โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการร่วมกับเกษตรกรจาก 20 จังหวัด   

 โครงการ 1 ไร่ 1 แสน  จัดขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เป็นการสร้างโมเดลต้นแบบ  เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศนำวิธีการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละจังหวัดให้มากที่สุด  เป็นการเพิ่มรายได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  ส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์การเกษตร    ซึ่งโครงการ 1 ไร่ 1 แสน   มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มรูปแบบ 8 ราย

 นายดุสิต นนทะนาคร   ประธานกรรมการหอการค้าไทย   ได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1 ไร่ 1 แสน    และสามารถทำรายได้ได้มากที่สุด

 การจัดการแปลงนาในรูปแบบ  โครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน  1 แสน  จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนคือ   ส่วนที่ 1 คันนา  ขนาดกว้าง 1.5 เมตร  ไว้สำหรับปลูกพืช  ส่วนที่ 2 ร่องน้ำ  สำหรับทำประมง เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย  ซึ่งมูลสัตว์จะเป็นปุ๋ยแก่ข้าว // ส่วนที่ 3 พื้นที่สำหรับปลูกข้าว  และส่วนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่  ซึ่งจะปล่อยเป็ดไข่ไปหาอาหารตามแปลงนาได้  ซึ่งโครงการนี้จะช่วยพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น