07 ธันวาคม 2553

โครงการสร้างสัมพันธ์สานสื่อสู่งานศูนย์ประชาบดี 1300

ภาคเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างสัมพันธ์สานสื่อสู่งานศูนย์ประชาบดี 1300  ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงช่องทางได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาบดี 1300 ให้แพร่หลาย   จัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับศูนย์ประชาบดี 1300   

 

ศูนย์ประชาบดี จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแส สายด่วน 1300 เพื่อให้ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ที่ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนพิการ และผู้สูงอายุ  โดยจัดให้บริการในด้านต่างๆ  ได้แก่  การบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  บริการให้คำปรึกษากับผู้ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง  บริการให้ความช่วยเหลือกับกุล่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจาการรับแจ้งเหตุ  และลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเคลื่อนที่เร็วออกบริการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายให้พ้นจากปัญหาความเดือนร้อนทางสังคม  และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น