29 ธันวาคม 2553

ประชุมสัมมนาการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมดังกล่าว  มีขึ้นที่โรงแรมแก่นอินน์  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรมตามกลุ่มเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  มีการระดมปัญหาจัดทำแผนพัฒนา  โดยนำทฤษฏีทางวิชาการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  และเพื่อสร้างเครือข่ายครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    ประกอบด้วย 6 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 1.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลาย  2.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมต้น      3.กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  

4.  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย         

5. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพิเศษ   และ 6. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  ปีงบประมาณ 2553-255  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประเมินสมรรถนะครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศ  โดยได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านการประเมินในระดับสูงให้เป็น Master  Teacher  เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและฝึกอบรมเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น