07 ธันวาคม 2553

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลามา   ประจำปี พ.ศ.2550 และ 2551   ที่หอประชุมศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น  โดนมีนายสัญยัณห์  ผาน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  เป็นประธานในพิธี

 

การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน  เพื่อมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการและบุคลากรที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน  เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีความภาคภูมิใจ   โดยข้าราชการที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่    ซึ่งมีข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  ที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลามาครั้งนี้  มีจำนวน  378  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น