17 ธันวาคม 2553

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรระดับหมู่บ้าน


ตัวแทนหมู่บ้าน ข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และขั้นตอนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับท้องถิ่นแต่ละจังหวัด

 

ซึ่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  และเป็นสภาที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีภารกิจคือ ดูแลระบบของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในเรื่องการเกษตรกรรม การผลิต การแปรรูป การตลาด และสิทธิต่างๆที่เกษตรกรควรได้รับ  รวมถึงการดูแลราคาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกร

 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นกระบอกเสียงให้เกษตรกรไทย ในการยื่นเรื่องร้องเรียนแก่รัฐบาล และเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรในการประกอบเกษตรกรรม

 

ทั้งนี้นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร หัวหน้าผู้ตรวจการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติกำลังดำเนินขั้นตอนแรก คือ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น