27 มีนาคม 2555

พัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์


ที่อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ทั้งนี้มี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมมือดังกล่าว

ซึ่งการพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์  ให้มีความรู้และศักยภาพในการรับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี  ร่วมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  อันจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายจักรี  สุจริตธรรม  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   กล่าวว่า  เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและระยะยาว  ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน   อีกทั้งจะนำไปสู่การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้น  ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย  ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น