12 กันยายน 2554

ส่งเสริมการทำงานเชิงวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนข้อมูลทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จะมีทั้งภาคทฤษฏี ได้แก่ ความรู้ทั่วไปในการเขียนข้อมูลทางวัฒนธรรม หลักและวิธีการในการเขียนข้อมูลทางวัฒนธรรม และภาคปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติเพื่อทักษะในการเขียนข้อมูลทางวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น