27 กันยายน 2554

ติดตามความคืบหน้ารับจำนำข้าว

ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้มีมติดำเนินโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้ข้าวเปลือกหอมมะลิ 42 กรัม ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท

ในที่ประชุม นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุม กล่าวในที่ประชุม ว่ามีการออกคำสั่ง กขช. ที่ 3 /2554 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ทั้งนี้ส่วนราชการและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ มีการค้าภายในจังหวัด จ่าจังหวัด หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นอนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น