26 กันยายน 2554

จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแบบมีส่วนร่วม โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนปี 2551 -2553 ซึ่งผลงานปี 2551 ร้อยละ 8.43 ผลงานปี 2552 ร้อยละ 8.86 ผลงานปี 2553 ร้อยละ 8.77 ส่วนการรับรู้การเข้าถึงข้อมูล ร้อยละของประชาชนสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ผลงานปี 2551 ร้อยละ 86.32 ผลงานปี 2552 ร้อยละ 90 ผลงานปี 2553 ร้อยละ 90.01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น